محمد علی ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن